param : パラーメーター確認

$action : hoge1
$param : Array (3)
0 => "hoge2"
1 => "hoge3"
2 => "hoge4"